Du er her

Vedtekter for Lille lam familiebarnehage i Øvre Eiker

Vedtatt 1. august 2009

 
Generelt
Lille lam barnehage drives i samsvar med de gjeldende lover og forskrifter som er beskrevet i barnehageloven for familiebarnehager. Vedtekter sendes ut for underskrift sammen med tilbud om barnehageplass. Nytt barnehageår starter første virkedag i august.
 
§ 1 Eier
 Lille lam gårds og familiebarnehage eies og drives av Valentina Winnæss.
 
§ 2 Formål
Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og med voksne. Barnehagen skal utvikle det enkelte barnets personlighet; hjelpe barna i å utvikle evne og toleranse og til å ha omsorg for andre, og gi selvutfoldelse gjennom allsidige leike - og aktivitetsmuligheter. Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og etisk veiledning.
 
Barnehagen drives med utgangspunkt i utvidet formålsparagraf og bygger sin virksomhet på de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen. Familiebarnehagen er ikke knyttet til et spesielt kirkesamfunn men legger opp til et tverrkirkelig syn hvor vi vektlegger forståelse og respekt for det mangfold som finnes blant evangelisk kristendom. Barnehagens ståsted trosmessig er pinsekarismatisk. Den etiske veiledningen barnehagen gir, må ta hensyn til barnas alder og modenhet og deres hjemmemiljø. Barnehagen skal formidle sentrale kristne tradisjoner slik de blant annet kommer til uttrykk ved de store høytider.
 
§ 3 Åpningstiden
Barnehagen har daglig åpningstid på inntil 9,5 timer pr. dag, fra 07:30 – 16:30. Barnehagen har 5 planleggingsdager i året.
Barnehagen holder stengt julaften, nyttårsaften og mandag, tirsdag og onsdag før påske og hele juli måned.
 
§ 4 Foreldrebetaling
Foreldrebetalingen følger de makspris satser som til enhver tid er gjeldende og er satt av myndighetene. Makspris for tiden er kr 2.330.
Foreldrebetalingen gjelder for 11. mnd. i året, juli er betalingsfri måned. Forfallsdato for oppholdsbetalingen er den første i hver mnd.
Ved for sen betaling påløper et purregebyr på kr 59.
 
Nye barn må betale et depositum til barnehagen før barnet starter, som sikkerhet for manglende innbetaling. Depositumet tilbakebetales på høsten etter at barnet har sluttet. Depositum vil for hver plass tilsvare en måneds oppholdsbetaling på starttidspunktet. Dersom foreldrebetalingen uteblir i 2 mnd. blir barnehageplassen oppsagt fra den 1. i neste mnd. Kravet oversendes til rettslig inkasso, dette gjelder også kostpenger som omtales i § 5.
 
Det er 30 % søskenmoderasjon for søsken nummer 1, 50 % søskenmoderasjon fra søsken nummer 2.
 
§ 5 Matservering
Det fastsettes en sum pr. mnd. som skal dekke melk og kost. Summen justeres hvert år. Endring i kostpenger tas opp på årsmøtet.
 
§ 6 Opptakskriterier
Hovedopptak til Lille lam familiebarnehage for kommende barnehageår, skjer en gang pr. år; med søknadsfrist 1. mars. Ellers foregår løpende opptak av barn gjennom hele året. Lille lam barnehage er åpen for barn fra 0 år og fram til skolestart. Ved opptak legges vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge:
 
1. Barn med funksjonshemming. Jfr. Lov om barnehager § 13.
2. Barnhageplass som ledd i forebyggende tiltak etter Lov om barnehager § 13.
3. Barn som har tilknytning til vårt fellesskap/menighet
4. Barn som har fast bopel i Øvre Eiker.
5. Søsken av barn som allerede har plass.
6. Barn som bor slik til at det ikke er lekekamerater i nærheten.
7. Dersom det er mulig skal en søke å få en hensiktsmessig alders- og kjønnsfordeling på de forskjellige gruppene.

 

§ 7 Oppsigelse

Oppsigelse av plassen skal skje skriftlig til barnehagens styrer før den 1. i mnd., 2 mnd. før barnet skal slutte, altså 2 mnd. oppsigelse.
Barnehagen kan, ved skjønn, dispensere fra dette. Ved oppsigelse av plass før sommeren må oppsigelse leveres skriftlig innen 1.3. Barnet slutter da i barnehagen 30/4. Det er mulighet for å forandre på plassen. Søknad om slik forandring må skje skriftlig til styrer. Dersom det er snakk om reduksjon av plass må dette gjøres med 2. mnd. varsel.
 
§ 8 Samarbeidsutvalg
Barnehagen skal ha et samarbeidsutvalg i h.h.t. Barnehagelovens §4 og forskr. til barnehageloven punkt 2. Samarbeidsutvalget skal bestå av 2 representanter fra foreldrene, 2 fra de ansatte og 1 fra eierstyret som eierrepresentant. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.
Representantene velges for et år av gangen. Styrer har møterett, forslagsrett og uttalerett i samarbeidsutvalget.
 
§ 9 Foreldreråd
Barnehagen skal ha et foreldreråd i h.h.t. Barnehagelovens § 4 og forskr. til barnehageloven punkt 1. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene er bra. Foreldrerådet skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen er medlemmer av foreldrerådet. Ved avstemninger i foreldrerådet har hvert barn en stemme.
 
§ 10 Internkontrollsystem
Barnehagen har egen internkontroll protokoll og oppbevarer den sammen med andre dokumenter på kontoret. Denne innholder instrukser for daglig og ukentlig renhold, hygiene, sikkerhetsrutiner og annet som gjelder den daglige driften til banehangen.
 
§ 11 Eierstyret i barnehagen
Daglig leder er Valentina Winnæss. Eierstyret skal sørge for en betryggende regnskapsførsel, og at regnskapsførselen er i samsvar med gjeldene lover og vedtekter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Regnskapet skal følge kalenderåret og være avsluttet seinest 3 - tre måneder etter årets utgang. Eierstyret har ansvar for å sende årsmelding til kommunen innen fastsatt frist, jf. regler om statstilskudd for barnehager og fritidshjem. Eierstyret har ansvar for at bygninger og løsøre til enhver tid er forsvarlig assurert. Styrer har møterett, forslagsrett, uttalerett og er saksforbereder for eierstyret i hovedsak for saker knyttet til drift av barnehagen.
 
§ 12 Årsmøtet
Årsmøtet er barnehagens høyeste organ, og består av alle foreldre/foresatte som til en hver tid har barn i barnehagen. Ved avstemning på årsmøtet har hvert barn en stemme. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Innkalling til årsmøtet skal sendes ut til alle medlemmene med minst 14 dagers varsel. Årsmøtet må inneholde disse sakene:
1. Valg av ordstyrer og referent.
2. Eierstyrets beretning for forrige år.
3. Samarbeidsutvalgets oppsummering av året.
4. Revidert regnskap for forrige kalenderår.
5. Forslag til budsjett for neste kalenderår.
6. Fastsettelse av kostpenger.
7. Innkomne forslag.
Forslag til ordinært årsmøte må være styret i hende seinest 4 uker før årsmøte.
 
§ 13 Opptak
Eier ved eierstyret har opptaksmyndighet.
 
§ 14 Ansettelse
Eier ved eierstyret har ansettelsesmyndighet.
 
§ 15 Taushetsplikt
Alle ansatte i barnehagen (også vikarer) og alle medlemmer av eierstyret og samarbeidsutvalget har taushetsplikt jfr. Barnehageloven § 15.

MS Access databasekonsulent Jan Einar Visnes